Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 77/27.09.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Инвестиционен проект – Строеж на вилна сграда /за сезонно ползване/ в УПИ ХII-197,198,кв. 28 по плана на с. Егълница, община Ковачевци, с възложител: Ивайло Василев Божилов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                 ОбщинаКовачевци

обявление №77