Актуална тема » Обявление ТСУ

78/27.09.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Изменение на кадастрален план – попълване на имоти нови планоснимачни номера 2,3 и 4 и съществуващите сгради по кадастралния план на с. Сирищник, ЕКАТТЕ 66648, мах. Грънчарска, община Ковачевци, с възложител: наследници на Елка Асенова Йорданова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

  

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №78