Актуална тема » Протокол №1

на Комисия за провеждане на конкурс за длъжността „Управител“ на еднолично дружество с ограничена отговорност  с едноличен собственик на капитала община Ковачевци

 Протокол №1

07.09.2016г

Протокол на комисия