Актуална тема » Обява

На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение  на Решение 86 от Протокол 10/06.06.2016г., Решение 95 от Протокол 11/29.06.2016г., Протокол 1 от 07.09.2016г.

 

О Б Я В Я В А М :

 

Процедура за публичен подбор за избор на Управител на  еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община Ковачевци.

1. Минимални и специфични изисквания  към кандидатите за заемане на длъжността:

1.1 средно образование;

1.2. не по-малко от 3 (три) години управленски опит.

1.3. да не са осъждани за лишаване от свобода за престъпления от общ характер

1.4. да не са лишени по съответния ред от  правото да упражняват търговска дейност

заповед