Актуална тема » ПОКАНА

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ

На 04 октомври 2016 г. (вторник) от 10:00 часа в дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информациоинен център – Перник организира информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

 Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, общинска администрация, неправителствени организации, образователни институции, граждани и др.

Областният информационен център – Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.