Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 79/29.09.2016 г.


Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект – Рехабилитация на улици в с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №79