Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 81/29.09.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект – Рехабилитация на улици в с. Калище, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №81