Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 85/30.09.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване – отреждане на нов УПИ I-042021 в нов кв.113, с.Ковачевци, община Ковачевци,обл.Перник, с възложител: ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ ЕООД.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №85