Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 86/03.10.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционен проект –„Реконструкция, оборудване и ремонт на общинска образователна инфраструктура – ЦДГ – „РАДОСТ””,УПИ VII-286, кв.26, с.Лобош, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №86