Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 88/03.10.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 1 по кадастралния планна с.Ракиловци, община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                 ОбщинаКовачевци

обявление №88