Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 90/05.10.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционен проект за рехабилитация на общински път МП PER 3071/III -623, с. Егълница, община Ковачевци; с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №89