Актуална тема » ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година, както следва:

 

         1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

 Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 83 199 лева се прибавя сумата 4 085 лева плюс сгради 35 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 122 284лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 182 284лева

 

      

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към8 200 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 8 300 лева

 Точка 3. За обявления  към сумата 2700 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става 2800 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 14 100 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

      В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 14:

14. Имот с планоснимачен номер 9, к.р. 778 местност „При поятата” с площ 732 кв.м. с. Ковачевци.

 

 ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 09.2016 g.(1)