Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 91/13.10.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект Помощен план за попълване на имоти в м. „Бубевица“, попадащи в стопански двор на бившото ТКЗС, с.Калище, община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                    Община Ковачевци

Обявление 91