Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 92/17.10.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за поълване на имоти нови планоснимачни номера 1162 и 1163 по кадастъралния план на с.Ковачевци, махала Ляшкова,  община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                    Община Ковачевци

обявление 92