Актуална тема » Съобщение

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект

за

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци в Община Ковачевци

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Деловодството на Община Ковачевци, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на електронната поща: oba_kovachevtsi@abv.bg

 МОТИВИ

 С Решение № 128  на Общински съвет – Ковачевци  по Протокол № 12 от заседание проведено на 28.09.2012г., е приета Наредба за определянето размера на местните данъци в Община Ковачевци.

Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Ковачевци:

Със Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, ДВ бр.32/ 22.4.2016 г.   е въведен нов вид местен налог – Данък върху таксиметров превоз на пътници. При внасянето за разглеждане в Народното събрание, към Проекта подробно са изложени мотиви за въвеждането на този нов алтернативен данък с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници.

Правомощие на Общинския съвет е определянето на размера на данъка в законоустановени граници – от 300 лв. до 1000 лв.

Данъкът като вид публично вземане има за цел да обезпечи финансирането на редица обществено важни дейности – строеж и ремонт на улици и паркинги, спортни и детски площадки, организиране и провеждане на културни събития, социални дейности и много други.

Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за определянето размера на местните данъци в Община Ковачевци:

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Освен това с промяната на наредбата ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община Ковачевци.

Финансови и други средства, необходими за изменението и допълнението на Наредбата за определянето размера на местните данъци в Община Ковачевци:

Изменението на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Ковачевци, с ангажиране на допълнителни човешки ресурси или други средства.

Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредбата за определянето размера на местните данъци в Община Ковачевци:

Очакваните резултати след изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  в Община Ковачевци са:

- актуална нормативна база свързана с местните данъци

- повишаване приходите в общинския бюджет от посочените данъци.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила измененителни закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

 ВАСИЛ СТАНИМИРОВ
Кмет на Община  Ковачевци

 

dokladna _Naredba_danuci-1

motivi_Naredba_danuci