Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 93/18.10.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е издадена Заповед №РД-446/17.10.2016г. за попълване на двуетажна жилищна сграда със ЗП-56кв.м. в УПИ III-48, кв.9 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Светля, община Ковачевци, област Перник

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                    Община Ковачевци

обявление 93