Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 95/20.10.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е издадена Заповед №РД-449/20.10.2016г. за попълване на нов неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №9, мах. Поляна в землището на с.Косача, община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                    Община Ковачевци

обявление 95