Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 94/20.10.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е издадена Заповед №РД-448/19.10.2016г. за попълване на нов неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №1157 по кадастъралния план на с. Ковачевци местност Ляшкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                    Община Ковачевци

обявление 94