Актуална тема » Заповед № РД- 460/24.10.2016 г

на Кмета на Община Ковачевци, за отнемане на право на строеж от Лиляна Романова от гр. София, в имот I –oбщ кв.55а, находящ се в с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Заповед