Актуална тема » Обявление ТСУ

97/02.11.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите лица, че  е издадена Заповед  №РД 475/01.11.2016г. за попълване на кадастрален план  с поземлен имот с нов планоснимачен номер 1 по кадастралния план на с.Ракиловци, община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 97