Актуална тема » Обявление ТСУ

99/02.11.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти с нови планоснимачни номера 10, 11, 12 и 13, махала „Влашкина”,с.Лобош, община Ковачевци, с възложител: Павлинка Цветкова Борисова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 99