Актуална тема » Обявление ТСУ

№100 /03.11.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1163 и съществуващата в него сграда по кадастралния план на с.Сирищник, махала Количкова,община Ковачевци, с възложител: Борис Ананиев Иванов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 100