Актуална тема » Обявление ТСУ

№101 /09.11.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява План за застрояване на ПИ 148012 в землището на с.Косача, община Ковачевци, с възложител: „Теленов България” ЕАД гр. София.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 101