Актуална тема » Обявление ТСУ

102 /09.11.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на ПУП – План за регулация – УПИ VII, кв. 25 по регулационния план на село Лобош, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 102