Актуална тема » ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ

На 24 ноември 2016 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информациоинен център – Перник организира информационна среща на тема: Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Поканени да вземат участие са представители на общинска администрация, образователни институции, неправителствени организации, бизнес, земеделски производители, граждани и др.

Областният информационен център – Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.