Актуална тема » Обявление ТСУ

№104  / 16.11.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява имот с планов номер 2 и съществуващите сгради по плана на с.Егълница, махала „Бубарска”, община Ковачевци, с възложител: Светослав Димитров Кескинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 104