Актуална тема » Заповед

Попълване на имоти по кадастралния план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник

Заповед РД 505