Актуална тема » Заповед

Да се изработи Проект за изменение на ПУП – План за регулация по регулационния план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник

Заповед РД 495