Актуална тема » Заповед

за попълване на кадастрален план с поземлен имот по кадастралния план на с.Егълница, община Ковачевци, област Перник

Заповед РД 511