Актуална тема » ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година, както следва:

 

         1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 87 284 лева се прибавя сумата 15 160 лева плюс сгради 35 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 137 444 лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 197 444 лева     

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 8 300 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 8 500 лева

 Точка 3. За обявления  към сумата 2800 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става 3000 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 14 500 лева.

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 15 и 16:

15. Урегулиран поземлен имот – парцел № IV, кв.13, с площ

650  кв.м., находящ се в с. Косача

16. Урегулиран поземлен имот – парцел № II, кв.13, с площ

1440  кв.м., находящ се в с. Косача

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 11.2016 g.(2)-1