Обяви » Обявление ТСУ – АНУЛИРАНО

107 /05.12.2016 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за изграждане на овцеферма за 960 млечни овце и техните приплоди в УПИ IX , кв. 3, община Ковачевци,  с възложител: „АСТ 3”, ЕООД.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци