Актуална тема » Съобщение

ОТНОСНО:  Публично обявяване на съобщение за  откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Светля, поречие Струма, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Канализационна система на село Ковачевци”, община Ковачевци, област Перник

Общинска администрация – Ковачевци, на основание чл.62а, ал.3, т. 1  от Закона за водите,съобщава на  всички заинтересовани лица за постъпило Съобщение за публично обявяване с Вх. №                               П-3103/09.12.2016г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Светля, поречие Струма, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Канализационна система на село Ковачевци”, община Ковачевци, област Перник.

Писмените възражения и/или  предложения  за условия се приемат само в рамките на законоустановения 14-дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, град Благоевград, п.к.441.

 Общинска администрация Ковачевци

12.12.2016г.

Разрешително ПСОВ-1