Актуална тема » ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА

КОВАЧЕВЦИ  ПРЕЗ 2017 г.

god.-programa-2017-g1