Актуална тема » Съобщение

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на изменение и допълнение на Наредбата №1 за опазване обществения ред на територията на Община Ковачевци

 

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение , считано от 04.01.2017г. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

На 06.02.2017г. в сградата на Общината ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

 

МОТИВИ :

1.С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредбата №1 за опазване обществения ред на територията на Община Ковачевци  и синхронизирането й с изискванията на националното законодателство ,по конкретно с разпоредбите на Закона за закрила на детето се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба както и вписване на нови такива, свързани със задълженията и отговорностите на органите на общинска администрация и всички лица ,които живеят или временно пребивават на територията на общината.

2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.

3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения ,свързани с горецитираните нормативни актове.

4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на наредба за изменение и допълнение.

3. Частична оценка на въздействието.

SKM_C25817010314120

SKM_C25817010314121

SKM_C25817010314122

SKM_C25817010314130

SKM_C25817010314131

SKM_C25817010314150