Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№1/12.01.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за изграждане на овцеферма за млечни овце и техните приплоди в УПИ XIII, кв.3 , с.Косача, община Ковачевци, с възложител: ЗП Муса Мустафа  Перушински.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

Община Ковачевци