Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№2/12.01.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за изграждане на козеферма в УПИ X, кв.3 , с.Косача, община Ковачевци, с възложител: ЕТ Радина Велева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

Община Ковачевци