Новини » О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-18/12.01.2017 г.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот УПИ ІV, кв. 13 по плана на с. Косача, община Ковачевци с площ 650 кв.м. с граници по скица: ИЗТОК: Път 20-21-22

ЗАПАД:  Край на регулацията; зем. земи

СЕВЕР: УПИ V-14, кв.13

ЮГ: УПИ III-15, кв.13;

с начална цена 4 978.00 /четири  хиляди сто деветстотин седемдесет и осем лева /  лева  с ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 15.02.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 14.02.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 14.02.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 14.02.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79