Актуална тема » Oбявление

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение , считано от 11.01.2017г. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

На 13.02.2017г. в сградата на Общината ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

МОТИВИ :

1.С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци  и синхронизирането й с изискванията на националното законодателство ,по конкретно Постановление 355 от 15 декември 2016г. на Министерски съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба както и вписване на нови такива.

2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.

3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за повишаване на приходите в общинския бюджет.

4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на наредба за изменение и допълнение.

3. Частична оценка на въздействието.

SKM_C25817011611210