Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД- 63/14.02.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с начална годишна наемна цена както следва, цена на декар:
 

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

 

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

 

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 6.60 / шест лева и шестдесет стотинки/ на декар

 

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева на декар

 

за срок от една стопанска година /2016-2017 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

обява търг под наем зем.земи 2017