Обяви » Обявление

            Община Ковачевци, област Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 169от Протокол №18 от 31.01.2017г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 042032 за изграждане на Свинеферма в землището на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, при спазване на следните показатели на застрояване: Пл.на застр.40%-80%; Кинт. 1-2,5; Озел. по-малко или равно на  20%; Височина на сградите по-малко или равно 10м. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящетп разрешение.

 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

SKM_C25817022714030