Обяви » Заповед

ЗАПОВЕД № РД 270 / 03.10. 2018 г.

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план ) – Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ XIV – за парк и градина, УПИ XXII за читалище и УПИ XXIII – кметство, кв. 12 по плана на с.Светля, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 270

 

ЗАПОВЕД № РД 269/ 03.10.2018 г.

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план )–   Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ XXV – за парк и градина и УПИ I  – за кметсктво,ресторант и магазин, кв.1 по плана на с.Косача, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 269

ЗАПОВЕД № РД 268 / 03.10.2018 г.-

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план )– Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ IV – за парк и градина, кв. 101  по плана на с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 268

ЗАПОВЕД № РД 267/ 03.10. 2018 г.

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план )– Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ VI –  за парк и градина, кв. 21 по плана на с.Сирищник, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 267