Обяви » С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение , считано от 06.03.2017г. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

На 21.03.2017г. в сградата на Общината ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

МОТИВИ :

1.Изменението е мотивирано поради необходимостта от въвеждане на нови услуги, които община Ковачевци ще предоставя на физически и юридически лица и се определят съответните такси за извършването им.

С Решение 195,протокол 19 от 28.02.2017г. Общински съвет-Ковачевци  предостави за стопанисване и управление на „Ковачевци-2016“ЕООД имоти частна общинска собственост. Сред тези имоти са Помощно игрищи в УПИ XXIV-1148, кв.49, с.Ковачевци и Хижа „Джамен“, с.Сирищник в ПИ 3.70. За да започнат да функционират е необходимо да бъде взето Решение за определяне размера на таксите, които ще се събират за тяхното използване

2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.

3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за повишаване на приходите в общинския бюджет.

4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на наредба за изменение и допълнение.

3. Частична оценка на въздействието.

Съобщение