Обяви » Обявление 5/28.03.2017г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на поземлен имот номер 1 в местност Иванов дол, с.Лобош, община Ковачевци, с възложител: Янчо Георгиев Янков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление-янко-георгиев