Обяви » Обявление

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД-137/05.04.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с начална годишна наемна цена както следва, цена на декар:

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева на декар

 

за срок от една стопанска година /2016-2017 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

 С. ЧЕПИНО ЕКАТТЕ: 80385

Номер на имот Местност НТП

Категория

Площ/ дка
000074 Чепино пасище с храсти IX 278.529
000047 Чепино Изост.тр. насаждения IX 115.302
000046 Чепино пасище , мера IX 13.990

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 05.05.2017 г.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.05.2017 год. от 10.30 (десет  и тридесет) часа в Заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 05.05.2017 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 05.05.2017 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

обява търг под наем зем.земи 2017 2 Чепино