Новини »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на изменение Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 03.04.2017г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

На 04.05.2017г. в  залата на Общински съвет ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

МОТИВИ:

 

   1. Изменението е мотивирано и  целта е с промяна на Правилника, да се премахнат санкциите  при отсъствието на  общински съветник от заседание на Общинския съвет,  като същото бъде в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на общинските съветници.

 

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Правилника, ще допринесе за отстраняване на  двусмислие и противоречие  между Правилника, последващо решение на Общинския съвет за възнагражденията на съветниците  и да се синхронизира  подзаконовия  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

4. Изменението на  Правилника  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

 

 

 

 

 


 

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

      Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет  – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

 

I. Причини,  които  налагат  приемането  на  изменение  на Правилника.

С Правилника  се уреждат въпросите на организацията и функционирането на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, статута на общинските съветници и условията за сдружаване на общината.

Правилникът има за цел да осигури ефективната организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

Изменението е мотивирано от необходимостта  от отстраняване на  двусмислие и противоречие  между Правилника, последващо решение на Общинския съвет за възнагражденията на съветници  и  синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При изработването на  промените в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост:  Синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Ковачевци за становища и предложения на заинтересованите лица.

Принцип на съгласуване: направено е съгласуване с юрисконсулта на община Ковачевци.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: При изработването на Проекта за изменение  на Правилника е спазена разпоредбата на чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието.

II. Цел на изменението: Привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие със  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на общинския съветник.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: За прилагане на измененията  на Правилника,не е необходимо разходване на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати: Очаквани резултати след приемане на измененията, са актуална нормативна база.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени в  Правилника, са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен както и с тези на европейското законодателство

 

 

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

 

 

 

Институция:                                                     Нормативен акт:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                           Правилник за организацията и

Ковачевци                                                       дейността на Общински съвет – Ковачевци,  

                                                                           неговите комисии и взаимодействието му с  

                                                                           общинската администрация

                                                                           за мандата 2015 -2019 година

 


Дата: 03  АПРИЛ  2017 г.

 

 

 

 

 

Контакт за въпроси: инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС

при Общински съвет- Ковачевци


 Телефон: 0887  21 05 20

 

І. Дефиниране на проблема:

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се аргументите, които оправдават нормативната промяна.

С Правилника  се уреждат въпросите на организацията и функционирането на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, статута на общинските съветници и условията за сдружаване на общината.

Правилникът има за цел да осигури ефективната организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

При изработването на  промените в Правилника, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и ДР-)

Изменението е мотивирано от необходимостта  от отстраняване на  двусмислие и противоречие  между Правилника, последващо решение на Общинския съвет за възнагражденията на съветници  и  синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт.

ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.

Привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие със  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на общинския съветник.

ІІІ.   Идентифициране     на    заинтересованите    страни:     Посочете     всички потенциални   засегнати   и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже   пряко   или   косвено   въздействие   (бизнес      в      дадена      област/всички предприемачи,    неправителствени    организации,  граждани/техни  представители, държавни органи, др.).

Преки заинтересовани страни

  1. Общински съвет Ковачевци, общинските съветници
  2. Администрация на Община Ковачевци и контролните й звена;

 

ІV.  Варианти   на   действие:   Идентифицирайте   основните   регулаторни   и нерегулаторни    възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без намеса”.

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на Правилиника.

Вариантите са само два – Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на правилиника”. Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

При този вариант ще продължи да се наблюдава:

  • нерегламентирана дейност и незаконосъобразност

Вариант за действие 2 „Приемане на правилника”:

При този вариант ще бъдат осигурени:

  • изпълнение на законоустановени задължения.

 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност – и количествено) всички значими   потенциални   икономически,   социални,   екологични   и  други негативни въздействия  за  всеки  един  от вариантите,  в т.ч.  разходи  за  идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Разходите за заинтересованите страни са следните:

-няма разходи

 

Вариант за действие 2 „Приемане на правилника”:

Разходите за заинтересованите страни са следните:

-няма разходи

 

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност – и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Ползите за заинтересованите страни са следните:

- ползи няма да настъпят

 

Вариант за действие 2 „Приемане на правилиника”:

- актуална нормативна база

 

VІІ. Потенциални   рискове:   Посочете   възможните   рискове   от   приемането на   нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата”.

VІІІ.   Административната тежест:

□    Ще се повиши

□   Ще се намали
 Х  Няма ефект

Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне и приемане на акта, което е част от предвиденото в  дейността на ангажираните  общински съветници и от правомощията на органите.

 

ІХ.  Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

Актът засяга пряко МСП
Х Актът не засяга МСП

  Няма ефект

 

Проектът не засяга директно МСП.

 

Х.    Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

□ Да

Х Не

 

ХІ.  Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.

Най – важните въпроси за обществената консултация са:

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?

 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет страница на Община Ковачевци.

Ще бъдат поискани становища от преките заинтересовани страни.

Проектът на Правилника е представен на част от заинтересованите страни.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Ковачевци

 

12. Подпис на отговорното лице:

 

Име и длъжност:

инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС при Общински съвет- Ковачевци

 

Дата: 03 април 2017г.Подпис:/п/

ОДОБРЯВАМ: (п)

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОВАЧЕВЦИ

 

Д О К Л А Д

От:  инж. Николай Милошов –  Председател на  Постоянната комисия  по Нормативна уредба, общинска собственост,  местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество

Относно: Необходимост от приемане на Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

След извършен преглед на действащият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година  се установи, че има  необходимост от приемане  на изменение в  текста  на горепосоченият (наричан за краткост Правилника).

Причините за това са следните:

С Правилника се уреждат въпросите на организацията и функционирането на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, статута на общинските съветници и условията за сдружаване на общината.

Изменението е мотивирано от необходимостта  от отстраняване на  двусмислие и противоречие между Правилника, последващо решение на Общинския съвет за възнагражденията на съветници  и  синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

За прилагане на измененията  на Правилника,  не е необходимо разходване на бюджетни средства.

Очаквани резултати след приемане на измененията са актуална нормативна база.

Частичната оценка на въздействието на подзаконовия нормативен акт е извършена Председателя на  Постоянната комисия  по Нормативна уредба, общинска собственост,  местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество, след проведена среща с юрисконсулта на община Ковачевци.

Предлаганите промени в Правилника са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен,  както и с тези на европейското законодателство.

С уважение,

инж. Николай Милошов

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

От: Венцислав Тодоров – Председател на Общински съвет – Ковачевци

 

 

Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.21 ал.2 във връзка чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и съгласно чл.76 ал.3 и чл.79 от АПК, предлагам на Общински съвет Ковачевци да вземе решение, с което измени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година.

Изменението е мотивирано и целта е с промяна на Правилника, да се премахнат санкциите  при отсъствието на  общински съветник от заседание на Общинския съвет,  като същото бъде  в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на общинските съветници.

 

Действащ текст към настоящия момент:

 

Чл.36. (1) При  отсъствие на общински съветник от заседание на Общинския съвет, без предварително уведомление до неговият Председател, на същият съветник се удържа сума в размер на 50% от полагащото му  се месечното възнаграждение.

(2) При отсъствие от заседание на постоянна комисия без предварително уведомление до председателят на съответната комисия, на общинския съветник се удържа сума в размер на 10% от полагащото му се месечно възнаграждение.

(3) Справките за удръжки по ал.1  и ал.2 се изготвят и подписват  от Председателят на Общинския съвет и се представят на кмета на общината  до 3 –то число на следващия календарен месец.

С настоящата докладна записка  предлагам, този член да бъде премахнат.

Настоящата докладна записка, заедно с мотивите за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове, да се качат на официалния сайт на Община Ковачевци и копие да бъде поставено на видно място в сградата на Общината, като съгласно чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, поради възникнала необходимост от приемане на промените в кратки срокове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, считано от 03.04.2017г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

На 04.05.2017г. в залата на Общински съвет ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.                                    .

Мотивите на основание чл.28 от Закона за нормативните актове, които налагат промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, са следните:

 

І. Причините, които налагат приемането:

 

Причините, които налагат приемането на изменението  на Правилника, са законовите разпоредби в Закона за местното самоуправление и местната администрация, в които няма текст определящ и задължаващ, да има  санкции при отсъствие на общински съветник.

 

ІІ. Целите, които се поставят:

 

Привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие със  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на общинския съветник.

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 

За прилагане на  измененията в Правилника не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 

Съответстващ подзаконов нормативен административен акт на нормативен административен акт от по-висока степен.

            V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т.5 от Закона за нормативните актове, предложеният проект не противоречи  на европейското законодателство.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме следното решение:

На основание чл. 21, ал. 2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 Р Е Ш И:

 

1.Приема изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година, както следва:

1. Отпада чл. 36.  

 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

Председател на Общински съвет – Ковачевци