Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

7/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на кадастрален план – имот номер 3, махала „Соколова”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Анка Йорданова Лазарова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци