Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

9/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на проект за параклис в УПИ XXI – 3, кв.2, с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Църковно настоятелство – Ракиловци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                               Община Ковачевци