Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

10/24.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Божидарка Трайкова Асенова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.