Новини » Обявление

 ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 Добавя се нова точка:

 VIII. Учредяване безвъзмездно право на строеж.

 1.

 

Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл. 37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Параклис при храм „Свети Николай”, находящ се в УПИ XXI-3, кв.2 с.Ракиловци, ЕКАТТЕ 61947, община Ковачевци