ОБЯВИ по ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП » 3/2017 г. “Доставка на пречиствателна станция – аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадни води за нуждите на ЦНСТ за възрастни хора с деменция – 2 бр. с.Сирищник”

№ на обявата в АОП  9066476

Информация за публикувана обява

Обява

Указания и образци

Договор

Публикувано на 03.08.2017 г. : Протокол 1

Публикувано на 24.08.2017 г. : Протокол 2

Публикувано на 02.10.2017 г. : Договор

Доклад